การใช้ can / could / be able to / manage

posted on 18 Jul 2010 20:03 by eng44you

การใช้ can / could / be able to / manage

can ใช้เมื่อพูดถึงความสามารถว่า ใครสามารถทำอะไรได้ 

Can you play the piano.

มักใช้คู่กับกริยา see, notice etc :

I can hear someone calling 

และใช้คู่กับ passive infinitive ด้วย

The DVD can be rented from your local store

---------------------------------------------------------

คำว่า Can และ Be able to ใช้ในการพูดถึงว่าความเป็นไปได้ หรือคนใดคนหนึ่งมีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้น

Can you/are you able to come on Saturday?

จะใช้รูป be able to ในการพูดถึงโครงสร้าง future และ perfect tense และ infinitive

You will be able to get a taxi outside the station.

I havent' been able to get much work done today.

She'd love to be able to play the piano.

--------------------------------------------------------

Could ใช้พูดถึงความสามารถทั่วไปในเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

Our daughter could walk when she was nine months old.

-----------------------------------------------------------

จะใช้ was able/were able to หรือ manage (ไม่ใช้ could) เมื่อเวลาที่พูดถึงความเป็นไปได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งโดยเฉพาะในอดีต

I was able to/managed to find some useful books in the library.

แต่ในประโยคปฏิเสธ สามารถใช้คำว่า could not ได้

We weren't able to/didn't manage to/couldn't get there in time.

สามารถใช้ Could ในความหมายนี้ได้กับกริยาประเภท see, notice, understand etc :

I could see there was something wrong.

-----------------------------------------------------------

Could have + V3 จะใช้ในกรณีที่พูดถึงความเป็นไปได้ในอดีตแต่ไม่ได้พยายามทำ

I could have  won the game but decided to let her win.

-----------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

#9 By (49.230.163.52|49.230.163.52) on 2015-07-18 20:08

surprised smile

#8 By ... (125.25.137.24) on 2011-12-27 21:04

Thanks guy

#7 By Mod (122.152.142.114) on 2011-10-07 15:54

question

#6 By tanisa (203.172.220.226) on 2011-07-20 11:09

It’s excellent to see sites with bing and thanks for the share that you’ve given. Commonly, I’m really amazed, but etc… :)

#5 By เกมส์ (124.122.238.91) on 2010-09-29 11:10

tongue wink wink cry

#4 By (125.25.222.191) on 2010-09-28 18:43

ขอบคุณคะconfused smile

#3 By โอ๋ (202.176.158.245) on 2010-09-26 20:14