การใช้ can / could / be able to / manage

posted on 18 Jul 2010 20:03 by eng44you

การใช้ can / could / be able to / manage

can ใช้เมื่อพูดถึงความสามารถว่า ใครสามารถทำอะไรได้ 

Can you play the piano.

มักใช้คู่กับกริยา see, notice etc :

I can hear someone calling 

และใช้คู่กับ passive infinitive ด้วย

The DVD can be rented from your local store

---------------------------------------------------------

คำว่า Can และ Be able to ใช้ในการพูดถึงว่าความเป็นไปได้ หรือคนใดคนหนึ่งมีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้น

Can you/are you able to come on Saturday?

จะใช้รูป be able to ในการพูดถึงโครงสร้าง future และ perfect tense และ infinitive

You will be able to get a taxi outside the station.

I havent' been able to get much work done today.

She'd love to be able to play the piano.

--------------------------------------------------------

Could ใช้พูดถึงความสามารถทั่วไปในเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

Our daughter could walk when she was nine months old.

-----------------------------------------------------------

จะใช้ was able/were able to หรือ manage (ไม่ใช้ could) เมื่อเวลาที่พูดถึงความเป็นไปได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งโดยเฉพาะในอดีต

I was able to/managed to find some useful books in the library.

แต่ในประโยคปฏิเสธ สามารถใช้คำว่า could not ได้

We weren't able to/didn't manage to/couldn't get there in time.

สามารถใช้ Could ในความหมายนี้ได้กับกริยาประเภท see, notice, understand etc :

I could see there was something wrong.

-----------------------------------------------------------

Could have + V3 จะใช้ในกรณีที่พูดถึงความเป็นไปได้ในอดีตแต่ไม่ได้พยายามทำ

I could have